Створення: 24.02.2015

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Перший заст. голови правлiння       Медолиз Михайло Михайлович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 19368062
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73026
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок вул. Привокзальна, 5
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 32-53-02, (0552) 32-53-02
        Електронна поштова адреса емітента freedomfarm@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) freedomfarm.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.  
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.  
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що їх надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Опис бiзнесу вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Текст аудиторського висновку (звiту) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акцiонерних товариств. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30-04-2014
   100
   Рiшення, що прийнятi єдиним акцiонером 30.04.2014р.: 1. Проаналiзувавши результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2013р. та баланс Товариства за 2013р., з урахуванням позитивного аудиторського висновку та висновку ревiзора Товариства по балансу: а) затвердити результати дiяльностi ПрАТ "ФРIДОМ ФАРМ IНТЕРНЕШНЛ" за 2013р.; б) затвердити баланс та висновок ревiзора по балансу ПрАТ "ФРIДОМ ФАРМ IНТЕРНЕШНЛ" за 2013р.; в) дивiденди не нараховувати, отриманий в 2013р. прибуток направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. 2. Ввести до складу правлiння Товариства членом правлiння Чуприну Олександра Петровича. 3. Утворити орган управлiння та контролю Товариства - наглядову раду в складi 3-х осiб. Призначити термiном на три роки: головою наглядової ради Сегаля Марка Iллiча, членами наглядової ради - Немченко Тетяну Петрiвну, юридичну особу Компанiю "Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед" (EDENPARK HOLDINGS LIMITED), код 145139, Призначити термiном на три роки ревiзором Товариства Сегаля Вадима Самiйловича. 4. Першому заступниковi головi правлiння Товариства Медолизу М.М. органiзувати та здiйснити необхiднi заходи для формування для реєстрацiї в НКЦПФР та оприлюднення чинним порядком особливої iнформацiї про змiни в складi посадових осiб Товариства. 5. Затвердити нову редакцiю статуту ПрАТ "ФРIДОМ ФАРМ IНТЕРНЕШНЛ" та Положення про наглядову раду, правлiння та ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Доручити першому заступниковi головi правлiння Товариства Медолизу М.М. вiд iменi єдиного акцiонера Товариства пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати її державну реєстрацiю.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Перший заступник голови правлiння  Медолиз Михайло Михайлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Сiнiло Анатолiй Степанович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Головний бухгалтер  Кушнеренко Наталiя Петрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Ревiзор  Сегаль Вадим Самiйлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Сегаль Марк Iллiч  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Немченко Тетяна Петрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Компанiя "Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед" (EDENPARK HOLDINGS LIMITED)  № 145139, виданий Д/н Д/н 329 498 100% 329 498 
   Член правлiння  Чуприна Олександр Петрович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Черняк Дмитро Вадимович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Ляшенко Сергiй Iванович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Смолiенко Оксана Володимирiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член правлiння  Похваленко Олександр Сергiйович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   329 498 100 % 329 498 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сегаль Ілля Самійлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 9
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл", президент
   Опис Повноваження та обов'язки голови правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. Голова праління керує роботою правління та має право скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами правління; без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом; розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради та ін. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. на термін 5 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 9 рокiв, перелiк попереднiх посад: президент підприємства. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Перший заступник голови правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Медолиз Михайло Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1956
   Освіта Вища, Уманський сільськогосподарський інститут
   Стаж керівної роботи (років) 28
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл", віце-президент
   Опис Повноваження та обов'язки першого заступника голови правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. Перший заступник голови правління надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності, а також в інших випадках коли цього вимагають інтереси Товариства. Перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної статутом товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. на термін 5 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 28 рокiв, перелiк попереднiх посад: віце-президент підприємства. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сініло Анатолій Степанович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1947
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл", виконавчий директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. на термін 5 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 13 рокiв, перелiк попереднiх посад: виконавчий директор. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Кушнеренко Наталія Петрівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища, Одеський аграрний університет
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл", головний бухгалтер
   Опис Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Посадова особа призначена на посаду наказом керівника від 06.06.2006 р. на невизначений термін. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 14 рокiв, перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревізор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сегаль Вадим Самійлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл"
   Опис Повноваження та обов'язки ревізора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чуприна Олександр Петрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/в № д/в, виданий д/в Д/н
   Рік народження 1969
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник директора ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл"
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2014 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 7 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник директора ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа юридична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Компанiя "Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед" (EDENPARK HOLDINGS LIMITED)
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий
   Рік народження
   Освіта
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
   Опис Повноваження та обов'язки голови правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. Голова праління керує роботою правління та має право скликати засідання правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них; розподіляти обов'язки між членами правління; без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом; розпоряджатися коштами та майном товариства в межах, визначених статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради та ін. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2011 р. на термін 3 роки.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Черняк Дмитро Вадимович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1968
   Освіта Херсонский индустриальный институт в 1990 г. по специальности " Экономика и организация промышленности предметов широкого потребления" , присвоена квалификация - инженер-экономист ; прошел переподготовку 2011 г. в Херсонском национальном техническом уни
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл" - директор фінансовий.
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 12.06.2014 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 4 рокiв, перелiк попереднiх посад: фінансовий директор ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Ляшенко Сергій Іванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1972
   Освіта Херсонский сельскохозяйственный институт им. О.Д.Цюрупы в 1995 г. по специальности "Агрономия", присвоена квалификация- ученый агроном.
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Керівник технологічного департаменту ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл".
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 12.06.2014 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 10 рокiв, перелiк попереднiх посад: керівник технологічного департаменту ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Смолиенко Оксана Владимировна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Киевский университет им. Т.Г. Шевченко в 2000 г. по специальности "Международное право" , присвоена квалификация -магистр международного права.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Керівник юридичного департаменту ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл".
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 12.06.2014 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: керівник юридичного департаменту ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член правління
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Похваленко Олександр Сергійович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Незакінчена вища.
   Стаж керівної роботи (років) 1
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Зоотехнік селекціонер ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл"
   Опис Повноваження та обов'язки члена правління визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. У складі правління член правління здійснює керівництво поточною діяльністю товариства. До компетенції правління належать всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів товариства. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 12.06.2014 р. на термін до переобрання. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 1 рік, перелiк попереднiх посад: зоотехнік ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Сегаль Марк Ілліч
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1987
   Освіта Bachelors degree from Hamilton College (отримав вищу освіту в Гамільтонському коледжі-ступінь бакалавра)
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав REGAL SECURITIES, США - Financial Advisor.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 30.04.2014 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: REGAL SECURITIES, США - Financial Advisor. На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Немченко Тетяна Петрівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1958
   Освіта Одесский государственный университет им. Мечникова Специальность - прикладная математика, специальность - математик.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл".
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією. Посадова особа обрана на посаду рішенням єдиного акціонера від 30.04.2014 р. на термін 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: аналітик з питань фінансово-економічної безпеки ПрАТ "Фрідом Фарм Інтернешнл". На інших підприємствах посадова особа посади не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Компанiя "Iденпарк Холдiнгс Лiмiтед" (EDENPARK HOLDINGS LIMITED) 145139 КIПР",д/н, д/н, м. Нiкосiя, Адрiас, 22, кв. / офiс 11, Ликавiтос, 1070 Д/н 329 498 100 329 498 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Усього  329 498 100 329 498 0 0 0
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   28-10-2010 984/1/10 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000147318 Документарна 100 329498 32949800 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звітному періоді товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  35306  27803   0  0  35306   27803
     — будівлі та споруди  9660.1  10013  0  0  9660.1   10013
     — машини та обладнання  15120  8640  0  0  15120  8640
     — транспортні засоби  9804.9  7868  0  0  9804.9  7868
     — інші  721  1282  0  0  721  1282
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  35306  27803  0  0  35306  27803
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду складає 83905 тис. грн., знос становить 56102 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 66,86 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   161413 184818
   32950 32950
   32950 32950
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(161413.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(32950.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Короткостроковий кредит бану  07-04-2014  14-11-2014 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X 244  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 25260  X X
   Усього зобов'язань X 25504  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiднесенi: - цiльове фiнансування в сумi 1961 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 8538 тис. грн.; - поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в сумi 102 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 16620 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   30-04-2014 30-04-2014 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   12-06-2014 12-06-2014 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2012 7 6
   2 2013 2 1
   3 2014 2 1
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть)  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 0
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада не створена.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада не створена.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада не створена.  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   Х  
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада не створена.  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік Х    
   3 Раз на рік   Х  
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора.  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) Товариство не змiнювало зовнiшнього аудитора.  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Ні  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Кодекс корпоративного управлiння не приймався. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 19368062
   Територія 73026, Херсонська область , д/н, м. Херсон , вул. Привокзальна, 5 За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство За КОПФГ 111
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР За КВЕД 01.11
   Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНЯТКОВИХ І КІСТОЧКОВИХ ФРУКТІВ За КВЕД 01.24
   Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ За КВЕД 01.61
   Одиниця виміру тис. грн з без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід, форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Контрольна сума
   Адреса 73026, Херсонська область , д/н, м. Херсон , вул. Привокзальна, 5
   Середня кількість працівників 514
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
   за міжнародними стандартами фінансової звітності
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи
   Нематеріальні активи: 1000 44 1405
   - первісна вартість 1001 272 1616
   - накопичена амортизація 1002 228 211
   Незавершені капітальні інвестиції 1005 2086 1219
   Основні засоби: 1010 35306 27803
   - первіна вартість 1011 90485 83905
   - знос 1012 55179 56102
   Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
   Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:
   - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   - інші фінансові інвестиції 1035 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
   Відстрочені податкові активи 1045 0 0
   Інші необоротні активи 1090 0 0
   Усього за розділом I 1095 37436 30427
   II. Оборотні активи
   Запаси 1100 51277 68506
   Поточні біологічні активи 1110 0 0
   Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23311 14932
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:
   - за виданими авансами 1130 7436 5584
   - з бюджетом 1135 727 3649
   - у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 100198 60744
   Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
   Гроші та їх еквіваленти 1165 4069 6118
   Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
   Інші оборотні активи 1190 79 144
   Усього за розділом II 1195 187097 159677
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2 84
   Баланс 1300 224535 190188

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Власний капітал
   Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 32950 32950
   Капітал у дооцінках 1405 2725 2725
   Додатковий капітал 1410 0 0
   Резервний капітал 1415 7001 3454
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 142142 122284
   Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
   Вилучений капітал 1430 0 0
   Усього за розділом I 1495 184818 161413
   II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
   Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
   Довгострокові кредити банків 1510 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
   Довгострокові забезпечення 1520 0 1310
   Цільове фінансування 1525 1961 1961
   Усього за розділом II 1595 1961 3271
   III. Поточні зобов'язання і забезпечення
   Короткострокові кредити банків 1600 0 0
   Поточна кредиторська заборгованість за:
   - довгостроковими зобов'язаннями 1610 23020 0
   - товари, роботи, послуги 1615 2092 8538
   - розрахунками з бюджетом 1620 249 244
   - у тому числі з податку на прибуток 1625 0 0
   - розрахунками зі страхування 1630 0 0
   - розрахунками з оплати праці 1630 0 0
   Поточні забезпечення 1660 1072 0
   Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
   Інші поточні зобов'язання 1690 11146 16620
   Усього за розділом III 1695 37756 25504
   IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
   Баланс 1900 224535 190188
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період>
   1 2 3 4
   Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 211984 162022
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (146895) (132730)
   Валовий:
   - прибуток 2090 65089 29292
   - збиток 2095 (0) (0)
   Інші операційні доходи 2120 75262 26259
   Адміністративні витрати 2130 (13170) (12549)
   Витрати на збут 2150 (12194) (17786)
   Інші операційні витрати 2180 (82207) (21988)
   Фінансовий результат від операційної діяльності:
   - прибуток 2190 32780 3228
   - збиток 2195 (0) (0)
   Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
   Інші фінансові доходи 2220 249 75
   Інші доходи 2240 4261 3236
   Фінансові витрати 2250 (9492) (6613)
   Втрати від участі в капіталі 2255 (0) (0)
   Інші витрати 2270 (51203) (3473)
   Фінансовий результат до оподаткування:
   - прибуток 2290 0 0
   - збиток 2295 (23405) (3547)
   Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
   Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
   Чистий фінансовий результат:
   - прибуток 2350 0 0
   - збиток 2355 (23405) (3547)

   ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
   Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
   Накопичені курсові різниці 2410 0 0
   Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
   Інший сукупний дохід 2445 0 0
   Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
   Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
   Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
   Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -23405 -3547

   III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Матеріальні затрати 2500 81852 58195
   Витрати на оплату праці 2505 22891 23987
   Відрахування на соціальні заходи 2510 8056 8390
   Амортизація 2515 6428 6033
   Інші операційні витрати 2520 107700 78271
   Разом 2550 226927 174876

   ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 2600 329 498 329 498
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 329 498 329 498
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0700 -0.0100
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.0700 -0.0100
   Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.0000 0.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 23405 тис. грн. (в 2013 р. збиток склав 3547 тис. грн.). Операцiйнi витрати товариства (розд. III) в звiтному перiодi зросли порiвняно з аналогiчним перiодом попереднього року на 52051 тис. грн.
  • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   - Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 223025 197277
   - Повернення податків і зборів 3005 300 2
   - у тому числі податку на додану вартість 3006 250 0
   - Цільового фінансування 3010 0 0
   - Інші надходження 3095 8390 7931
   Витрачання на оплату:
   - Товарів (робіт, послуг) 3100 (121588) (139287)
   - Праці 3105 (18364) (19766)
   - Відрахувань на соціальні заходи 3110 (9138) (9446)
   - Зобов'язань з податків і зборів 3115 7031 6818
   - Інші витрачання 3190 (14751) (12555)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 61662 17338
   II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Надходження від реалізації:
   - фінансових інвестицій 3200 0 3217
   - необоротних активів 3205 5301 1628
   Надходження від отриманих:
   - відсотків 3215 0 0
   - дивідендів 3220 0 0
   Надходження від деривативів 3225 0 0
   Інші надходження 3250 0 0
   Витрачання на придбання:
   - фінансових інвестицій 3255 (0) (0)
   - необоротних активів 3260 (8465) (5800)
   Виплати за деривативами 3270 (0) (0)
   Інші платежі 3290 (0) (0)
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3164 -955
   III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження від:
   - Власного капіталу 3300 0 0
   - Отримання позик 3305 83654 38324
   Інші надходження 3340 134759 76608
   Витрачання на:
   - Викуп власних акцій 3345 (0) (0)
   Погашення позик 3350 146792 48874
   Сплату дивідендів 3355 (0) (0)
   Інші платежі 3390 (120376) (81613)
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -56449 -15555
   Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2049 828
   Залишок коштів на початок року 3405 4069 3241
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
   Залишок коштів на кінець року 3415 6118 4069
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний перiод. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки. Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склали 223025 тис. грн., надходження вiд повернення податкiв i зборiв склали 300 тис. грн., iншi надходження становили 8390 тис. грн. Витрачання товариства вiд операцiйної дiяльностi у звiтному перiодi були наступними. Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) становили 121588 тис. грн., на оплату працi 18364 тис. грн., на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи 9138 тис. грн., на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв 7031 тис. грн., iншi витрачання склали 14751 тис. грн. Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi є надходження грошових коштiв вiд отримання позик у сумi 83654 тис. грн. та iншi надходження в сумi 134759 тис. грн., а також витрачання на погашення позик в сумi 146792 тис. грн. та iншi платежi в сумi 120376 тис. грн. Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду становив 6118 тис. грн.
  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код рядка Зареє- стрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нероз- поділений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
   Залишок на початок року 4000 32950 2725 0 7001 142142 0 0 184818
   Коригування:
   Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 4095 32950 2725 0 7001 142142 0 0 184818
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -23405 0 0 -23405
   Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
   Розподіл прибутку:
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 -3547 3547 0 0 0
   Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 -3547 -19858 0 0 -23405
   Залишок на кінець року 4300 32950 2725 0 3454 122284 0 0 161413
   Примітки:
   Зареєстрований капiтал товариства складає 32950 тис. грн. i роздiлений на 329498 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100,00 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй № 984/1/10 вiд 28.10.2010 р. видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. На протязi звiтного року розмiр зареєстрованого капiталу не змiнювався. На початок 2014 року нерозподiлений прибуток товариства складав 122284 тис. грн., протягом року збиток товариства склав 23405 тис. грн. Таким чином, станом на 31.12.2014 р. нерозподiлений прибуток склав 122284 тис. грн. Товариство станом на кiнець звiтного перiоду має власний капiтал в сумi 161413 тис. грн., зокрема: - зареєстрований капiтал - 32950 тис. грн.; - капiтал у дооцiнках - 2725 тис. грн.; - резервний капiтал - 3454 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток - 122284 тис.грн.
  • Примітки

   Примітки